Công việc với những người tin Chúa mang một chiều kích rất khác. Làm việc một cách chính trực và cần cù cũng là cách những người tin Chúa bày tỏ sự biết tới với Chúa, Đấng ban cho mỗi người kỹ năng, đam mê và công việc.

“Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta.”

Cô-lô-se 3:23

CÀNH NHO MEDIA
Nguồn: RightNow Media

Instagram @canhnho.vn