“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.” – Phi-líp 4:6


CÀNH NHO MEDIA
Nguồn: Craig Groeschel

Instagram @canhnho.vn