Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.

Ga-la-ti 5:1

CÀNH NHO MEDIA
Nguồn: Billy Graham Evangelistic Association

Instagram @canhnho.vn