Bạn có thể có được sự bình an thực sự và lâu dài ngay hôm nay thông qua mối quan hệ với Chúa Giê-xu Christ (Jesus Christ) – Thiên Chúa Toàn Năng với hàng tỉ người qua các thời đại đã nhận Ngài là Thiên Chúa. Bắt đầu hành trình bốn bước của bạn ngay bây giờ!

Bước 1 – Mục đích của Đức Chúa Trời: Hòa bình và Cuộc sống

Đức Chúa Trời yêu bạn và muốn bạn trải nghiệm hòa bình và cuộc sống vĩnh cửu.

Kinh Thánh có chép:

“Chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.” – Rô-ma 5:1

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” – Giăng 3:16

“Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” – Giăng 10:10

Điều gì khiến chúng ta không có được cuộc sống mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho chúng ta?

Bước 2 – Vấn đề: Sự xa cách của chúng ta với Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Ngài đã cho chúng ta một ý chí và quyền tự do lựa chọn; chúng ta chọn không vâng lời Ngài và đi theo con đường của riêng mình — được gọi là tội lỗi. Điều này ngăn cách chúng ta với Chúa.

Kinh Thánh có chép:

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời” – Rô-ma 3:23

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.” – Rô-ma 6:23

Sự lựa chọn phạm tội của chúng ta ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Con người đã thử nhiều cách để thu hẹp khoảng cách này giữa mình và Chúa.

Kinh Thánh có chép:

“Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” – Châm Ngôn 14:12

“Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi
Đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình,
Và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi
Đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” – Ê-sai 59:2

Không ai tới gần được với Đức Chúa Trời… ngoại trừ duy nhất một Người – một cầu nối.

Bước 3 – Cầu nối tới Đức Chúa Trời: Thập tự giá

Chúa Giê-xu Christ đã chết trên thập tự giá và Ngài đã sống lại và phục sinh về Trời. Khi Ngài làm vậy, Ngài đã trả hình phạt cho tội lỗi của chúng ta và thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta và Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh có chép:

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Christ Jêsus, cũng là người. Ngài đã phó chính mình làm giá chuộc mọi người, là lời chứng được ban cho đúng thời điểm.” – I Ti-mô-thê 2:5-6

“Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời;
Ngài đã chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm linh.” – I Phi-e-rơ 3:18

Đức Chúa Trời đã cung cấp con đường duy nhất để trở về với Ngài. Bạn phải đưa ra một sự lựa chọn cá nhân.

Bước 4 – Sự lựa chọn của chúng ta: Tiếp nhận Đấng Christ

Chúng ta phải tin cậy và tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi một cách riêng tư và cá nhân.

Kinh Thánh có chép:

“Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời” – Giăng 1:12

“Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu.” – Rô-ma 10:9

Bạn lựa chọn sẽ đứng về phía nào? Bên cạnh Đấng Christ hay không có Ngài?

Đây là cách bạn có thể chấp nhận Đấng Christ vào đời sống của mình:

  • Hạ mình, Thừa nhận mong muốn tâm linh của bạn. (Nhận mình là kẻ có tội)
  • Hãy sẵn sàng từ bỏ tội lỗi của bạn. (Ăn năn)
  • Hãy tin rằng Chúa Giê-xu Christ đã chết thay cho bạn trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết. (Bạn được Chúa cứu bởi đức tin nơi Đấng Christ – Chúa Giê-xu)
  • Qua lời cầu nguyện, hãy mời Chúa Giê-xu Christ điều khiển cuộc sống của bạn qua Đức Thánh Linh – The Holy Spirit. (Hãy tiếp nhận Ngài là Chúa và Đấng Cứu Rỗi)

Chúng tôi đề nghị một lời cầu nguyện như thế này:

“Lạy Chúa, con biết con là tội nhân, và con xin Ngài tha thứ. Con tin Chúa Giê-xu Christ là Con Ngài. Con tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của con và chính Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại. Con muốn tin nhận Ngài là Cứu Chúa và nhận Ngài làm Chủ đời sống của con, từ ngày này trở đi. Hãy hướng dẫn cuộc đời con và giúp con làm theo ý muốn của Ngài. Con cầu xin điều này trong danh của Chúa Giê-xu. A-men.”

Tôi Đã Cầu Nguyện   |   Tôi Có Câu Hỏi


CÀNH NHO MEDIA
Giới thiệu